انتصاب در بیمارستان ها


* به موجب حکمی درتاریخ 97/12/20  آقای "   سيد روح اله موسوي  " به عنوان " سرپرست بيمارستان قمر بني هاشم (ع) شهرستان بيضاء   " منصوب شد
* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/23 دکتر "  فريبرز غفارپسند" به عنوان "  سرپرست بيمارستان حضرت وليعصر«عج» لامرد   " منصوب شد. 
 
* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/03 دکتر " رسول فهيمي" به عنوان " سرپرست بيمارستان امام خميني «ره» استهبان    " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/12 دکتر " فرزين بابايي به عنوان  "  بيمارستان امام حسن مجتبي «ع» داراب   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/10 دکتر "سيد ابوالفضل دراني نژاد به عنوان  "  سرپرست بيمارستان اعصاب و روان استاد محرري  " منصوب شد.
                  
* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/09 دکتر "حامد ابوالحسني به عنوان  "  سرپرست بيمارستان امام خميني «ره» آباده  " منصوب شد.

* طي حكمي در تاريخ 1397/09/13 آقای حسين شفيعي به عنوان « سرپرست بيمارستان امام هادي «ع» فراشبند » منصوب شد .

* طي حكمي در تاريخ 1397/08/14 دکتر  فرزاد ناصري   به عنوان « سرپرست بيمارستان امام موسي كاظم «ع» زرين دشت» منصوب شد .

* طي حكمي در تاريخ 1397/08/06دکتر محمد آفريد  به عنوان « سرپرست بيمارستان مادر و كودك شوشتري » منصوب شد .

* طي حكمي در تاريخ 1397/07/23دکتر  محمد حسين اشرف  به عنوان « سرپرست بيمارستان حضرت وليعصر«عج» شهرستان كازرون » منصوب شد .

* طي حكمي در تاريخ 1397/06/09 دکتر رامين افشاري به عنوان « سرپرست بيمارستان اعصاب و روان استاد محرري » منصوب شد .

* طي حكمي در تاريخ 1397/06/07دکتر  نويد اميدي فر  به عنوان «  رئيس مركز آموزشي درماني حضرت زينب «س»  » منصوب شد .

* طی حكمي در تاريخ 97/06/07 دکتر "  ابراهيم مقيمي ساراني " به عنوان «  رئيس مركز آموزشي درماني ابن سينا   » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/06/07 دکتر " محمد علي قادري اردكاني " به عنوان « رئيس بيمارستان مادر و كودك شوشتري   » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/06/07 دکتر "  داريوش نصيري    " به عنوان « رئيس بيمارستان امام حسن عسكري «ع» زرقان  » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/06/07 دکتر "  مهران منصوري   " به عنوان « رئيس بيمارستان شهداي سروستان » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/06/07 دکتر "  كامران راسخ   " به عنوان « رئيس مركز آموزشي درماني شهيد مطهري «ره» مرودشت » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/06/07 دکتر " سجاد احمدي جورقي  " به عنوان « رئيس بيمـارستان قائم «عج» فيروزآباد » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/05/27 دکتر " فرزين بابائي   " به عنوان « بيمارستان امام حسن مجتبي «ع» داراب » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/05/06 دکتر "زهرا کاووسی  " به عنوان « سرپرست بيمارستان حضرت علي اصغر«ع» شيراز » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 05/03 /97 دکتر "محمد كاظم رحيمي  " به عنوان « سرپرست مديريت مركز آموزشي درماني حافظ » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/04/23 آقای "صادق ساساني پور " به عنوان «سرپرست بيمارستان قائميه » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/04/16 دکتر" يوسف نريماني " به عنوان «سرپرست بيمارستان فاطمه الزهراء «س» مهر» » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/04/02 آقای " محمد مرادي " به عنوان «سرپرست بيمارستان وليعصر«عج» خرم بيد » منصوب شد.
* طی حكمي در تاريخ 97/03/21 دکتر " محمدعلي قادري اردكاني " به عنوان «سرپرست بيمارستان مادر و كودك شوشتري » منصوب شد.
         
* طی حكمي در تاريخ 97/03/13 دکتر " سيد سعيد حسيني " به عنوان «سرپرست بيمارستان امام خميني «ره» آباده   » منصوب شد.
طی حكمي در تاريخ 97/03/05 دکتر " ايمان ديلمي   " به عنوان «سرپرست بيمارستان امام حسن مجتبي «ع» داراب  » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/03/02 دکتر "سيد علي هاشمي   " به عنوان « رئيس مركز آموزشي درماني شهيد چمران » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/03/01 دکتر "سيد فخرالدين مصباح  " به عنوان « سرپرست مجتمع آموزش عالي سلامت باقرالعلوم (ع) سپيدان» منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/02/26 دکتر " فرزين بابايي " به عنوان « رئيس بيمـارستان امام موسي كاظم «ع» زرين دشت» منصوب شد.

 *  طی حكمي در تاريخ 97/02/24 آقای " حميد كريمي" به عنوان « رئيس بيمـارستان قمر بني هاشم «ع» بيضاء » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/02/10 دكتر "سيد محمد حسيني " به عنوان « رئيس اداره نظارت و ارزشيابي » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/02/18 دكتر " كامران راسخ " به عنوان « سرپرست مركز آموزشي درماني شهيد مطهري "ره" مرودشت » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 97/02/18 دكتر " ريحانه اتحادي " به عنوان « رئيس بيمـارستان امام محمد باقر «ع» قير و كارزين » منصوب شد.

 * طی حكمي در تاريخ 97/02/10 دكتر "عليرضا منصوري بهرغاني " به عنوان « رئيس اداره هماهنگي امور بيمه، تعرفه و استاندارد معاونت درمان » منصوب شد.
 
* طی حكمي در تاريخ 97/02/10 دكتر " فرناز نیرومند "به عنوان « رئيس بيمـارستان وليعصر«عج» ارسنجان » منصوب شد.

طی حكمي در تاريخ  97/02/10 دکتر  "فرج اله رحیمی خواه " به عنوان « رئيس بيمـارستان امام جعفر صادق «ع» پاسارگاد  » منصوب شد.

طی حكمي در تاريخ  97/02/6 آقای "مهدی خان سالار " به عنوان « سرپرست مدیریت مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی پيوند اعضاء ابوعلي سينا» منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ  97/02/6 دكتر "علی جنگجو" به عنوان « سرپرست مديريت مجتمع تخصصی و فوق تخصصی شهيد مطهري » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ  97/02/6 آقای "بیژن فاضل جهرمي" به عنوان « سرپرست مدیریت بیمارستان خیریه قلب الزهراء(س) »منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ  97/1/15 دکتر  "محمد علی حقوقی" به عنوان «  سرپرست مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی امیرالمومنین «ع» » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ  27 / 96/12  دكتر داريوش نصيري به عنوان « سرپرست بيمارستان امام حسن عسكري«ع» زرقان »  منصوب شد.

*
 طی حكمي در تاريخ  8/ 96/12 آقای سيد جواد پاكبازي  به عنوان  « سرپرست بیمارستان شهدای نی ریز» منصوب شد.

*
 طی حكمي در تاريخ 96/11/29 دکتر مهران منصوري سروستاني  به عنوان  « سرپرست بیمارستان شهدای سروستان  » منصوب شد.


* طی حكمي در تاريخ 96/11/14 دكتر كاظم صمدي  به عنوان  « رئيس مركزآموزشي درماني شهيد دستغيب  » منصوب شد.


*
 طی حكمي در تاريخ 96/11/8 دکتر محمد رفعتي نوايي به عنوان  « سرپرست مركز آموزشي درماني حافظ  » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 96/10/11  دکتر امیر حسین گنج کریمی به عنوان « سرپرست مديريت مركز آموزشي درماني آنكولوژي امير  » منصوب شد.


* طی حكمي در تاريخ 96/10/11  دكتر مهدی خان سالار به عنوان « سرپرست مديريت درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي امام رضا (ع) و شهيد مطهري » منصوب شد.


* به موجب حكمي در تاريخ 96/9/27  دكتر فرج اله رحيمي خواه به عنوان « سرپرست بيمارستان امام جعفر صادق«ع» پاسارگاد » منصوب شد.

* به موجب حكمي در تاريخ 13/8/96 دكتر ریحانه اتحادی به عنوان « سرپرست بيمـارستان امام محمد باقر (ع) قیر و کارزین » منصوب شد.

 
* به موجب حكمي در تاريخ 9/8/96  دكتر عبداله محمدی به عنوان « سرپرست بيمـارستان ولي عصر (عج) ممسنی » منصوب شد.

 

* طی حكمي در تاريخ 12/7/96  آقای محسن اکبری به عنوان « سرپرست بیمارستان جواد الائمه «ع» خرامه» منصوب شد.
 
* طی حكمي در تاريخ 2/7/96  دکتر حبیب اله محمودی به عنوان « سرپرست بیمارستان امام علی(ع) کازرون» منصوب شد.

 
* طی حكمي در تاريخ 2/7/96  دکتر امیر خشتی به عنوان « سرپرست بیمارستان ولی عصر(ع) کازرون» منصوب شد.

 
* طی حكمي در تاريخ 27/6/96  حمید کریمی به عنوان « سرپرست بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) بیضا» منصوب شد.

 
* طی حكمي در تاريخ 25/6/96  سید حسن خلیلی به عنوان « سرپرست بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) مهر» منصوب شد.

 
* طی حكمي در تاريخ 26/6/96  دکتر فرناز نیرومند به عنوان « سرپرست بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)  ارسنجان» منصوب شد.

 

* طی حكمي در تاريخ 5/6/96  دکتر زهرا کریمی به عنوان « سرپرست بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)  بوانات» منصوب شد.
 
* طی حكمي در تاريخ 22/5/96 دكتر سید امیدرضا ذکاوت به عنوان « رئيس مركز آموزشي درماني آنكولوژي امير» منصوب گرديد.* طی حكمي در تاريخ  4/5/96 دكتر علیرضا ذکایی با  حفظ سمت به عنوان « سرپرست بيمارستان شهدای نی ریز» منصوب گرديد.
 

* طی حكمي در تاريخ  4/5/96  آقای افشین غلامی به عنوان  « سرپرست بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنار تخته » منصوب شد.
 

* طی حكمي در تاريخ  31/4/96 دکتر سجاد شرافت به عنوان « رییس بیمارستان ولی عصر (عج)  اقلید » منصوب شد.

* به موجب حكمي در تاريخ 2/3/96 دکتر کاظم صمدی به عنوان «سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید آیت اله دستغیب» منصوب شد.

 
* طی حكمي در تاريخ 3/3/96 دكتر سید ابوذر هاشمی به عنوان « رییس بيمارستان حضرت امام حسن مجتبي «ع» داراب  » منصوب گرديد.

 

* به موجب حكمي در تاريخ 3/3/96 دکتر رسول فهیمی به عنوان «رئيس بيمـارستان وليعصر«عج» لامرد» منصوب شد.* به موجب حكمي در تاريخ 3/3/96 مهندس محمد جواد طیبی به عنوان «رئيس بيمـارستان سيد الشهداء «ع» قادر آباد» منصوب شد.
 

* به موجب حكمي در تاريخ 3/3/96  دكتر محمد شعله به عنوان «رئيس بيمـارستان امام خميني «ره» استهبان» منصوب شد.
 * طی حكمي در تاريخ 3/3/96 دكتر علي قريحه به عنوان « رئيس بيمـارستان امام محمدباقر«ع» قيروكارزين » منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ 31/2/96 دکتر حشمت اله صلاحی بی به عنوان «رییس مركز آموزشي درماني ابو علي سينا » منصوب شد.

 
* طی حكمي در تاريخ 23/2/96  مهندس جواد طیبی به عنوان «مسئول راه اندازي بیمارستان جدید خرم بید» منصوب شد.

 
* طی حكمي در تاريخ  10/2/96 دكتر ابراهیم زراعت پیشه به عنوان « سـرپـرست بیمارستان حضرت فاطم الزهرا  (س) کوار» منصوب گرديد.

* طی حكمي در تاريخ  10/2/96 دكتر سینا پیمانی به عنوان « سـرپـرست مركز درمان بستر ايزدخواست » منصوب گرديد.

 

* طی حكمي در تاريخ  16/11/95 دكتر محمد صادق مسعودی به عنوان « سرپرست مرکز آموزشی درمانی نمازی» منصوب گرديد.

* طی حكمي در تاريخ16/11/95  آقای رضا نصیری به عنوان «مسئول راه اندازي بیمارستان داریون» منصوب شد.* طی حكمي در تاريخ 20/9/95 دكتر سید ابوذر هاشمی به عنوان « سـرپـرست بيمارستان حضرت امام حسن مجتبي «ع» داراب  » منصوب گرديد.
 

* به موجب حكمي در تاريخ 13/9/95  دكتر علی محمد حبّی به عنوان « سرپرست بیمارستان شهدای سروستان » منصوب شد.
 

*
 طی حكمي در تاريخ  7/9/95  آقای خلیل دسترنج با حفظ سمت به عنوان « سرپرست بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)  بوانات» منصوب شد.

*
 طی حكمي در تاريخ  15/8/95  دکترمهدی ماهر به عنوان « سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی نمازی
 » منصوب شد.

*
 طی حكمي در تاريخ 11/8/95  دكتر فرزین بابایی به عنوان « سرپرست بيمارستان امام موسي كاظم (ع) شهرستان زرين دشت » منصوب گرديد.
* طی حكمي در تاريخ 3/8/95  علی قریحه به عنوان « سرپرست بیمارستان امام محمد باقر (ع) قیر و کارزین » منصوب شد.

 
* به موجب حكمي در تاريخ 29/6/95 دكتر علی اکبری به عنوان « سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی » منصوب شد.

 
* به موجب حكمي در تاريخ  18/6/95  دكتر محمد شعله به عنوان « سرپرست بيمارستان امام خمینی (ره)  استهبان» منصوب شد.

* طی حكمي در تاريخ  13/6/95  دكتر سید محمدعلی موسوی به عنوان « سرپرست مركز آموزشي درماني شهيد مطهري مرودشت » منصوب گرديد.

 
* به موجب حكمي در تاريخ  10/6/95  دكتر علی مجیدی نژاد به عنوان « رئيس بيمـارستان ولي عصر (عج) خرم بيد » منصوب شد.

 
* به موجب حكمي در تاريخ 10/6/95 دكتر مسعود عابد به عنوان «رییس بيمارستان امام حسين (ع) سپيدان » منصوب شد.

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-20 11:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ