انتصاب در معاونت ها

 

 

*به موجب حکمی درتاریخ 98/01/27  دکتر "راشدي نيا "  به عنوان "مدير آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، آشاميدني و  آرايشي بهداشتي " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 98/01/26  آقای "بابک بهزادی"  به عنوان "كارشناس مسئول واحد روانپزشكي و درمان اعتياد " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/12/04 دکتر "حسام درستي"  به عنوان "سرپرست اداره تجهيزات پزشكي معاونت غذا و دارو" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/10 دکتر "محمد حبيبي  به عنوان "رئيس گروه آمار مديريت آمار و فناوري اطلاعات" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/25 دکتر "مهدي پاسالار به عنوان "مدير روابط، رتبه بندي و اعتبار بخشي بين المللي" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/24  مهندس " خوبيار جعفري به عنوان "رئيس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس" منصوب شد

* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/19 دکتر " بهنام كشاورز به عنوان "دبير كميته تدوين، بومي سازي و نظارت بر گايدلاين دانشگاه " منصوب شد.
 

* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/17 دکتر "پيوند باستانی به عنوان  " مسئول كميته ترجمان و تبادل دانش معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/09 دکتر "سيد حسام الدين نبوي زاده به عنوان  "  مشاور عالي معاون درمان  " منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/10/05 دکتر " نجمه مهارلوئي  به عنوان  "  مسئول دفتر نظارت بر نظام ثبت بيماري ها و داده هاي نظام سلامت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه  " منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/10/05 دکتر " نيلوفر برهمند   به عنوان  " رئيس گروه كتابخانه و تامين منابع اطلاعات  " منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/10/05 دکتر " علي پوست فروش فرد  به عنوان  "رئيس گروه برنامه ريزي وارزيابي تحقيقات، معاونت تحقيقات وفناوري دانشگاه " منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/10/05 دکتر " اميد فاضل زاده   به عنوان  " رئيس گروه توسعه و ارزيابي مراكز و فعاليتهاي تحقيقاتي " منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/10/03 آقای  " رضا كرم زاده  به عنوان  " سرپرست دفتر نمايندگي دانشگاه در تهران " منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/09/28 دکتر " امينه دادور    به عنوان  "  رئيس مركز پايش مراقبتهاي درماني (MCMC) " منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/09/20 دکتر "سيد ابولفضل هاشمي اصل  به عنوان  " مدير امور پشتيباني و رفاهي دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/19 دکتر "الهام نصيري  به عنوان  " مدير توسعه آموزش بين الملل" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/14 دکتر " حيدر صفرپور  به عنوان  "  مدير اجرايي برج پژوهشي محمد رسول الله (ص) " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/07 دكتر " عبدالمجيد قاضي پور " به عنوان سرپرست مجتمع سينا و صدرا" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/07 دكتر " سعيد نعمتي " به عنوان رئيس گروه كتب و نشريات دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/06 آقای "داريوش بوستاني" به عنوانسرپرست مديريت مشاركت هاي مردمي حوزه معاونت اجتماعي دانشگاه" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/06 آقایمحمد رضا شجاعي فرد" به عنوان "  رئيس اداره ساختمان مركزي دانشگاه" ابقاء شد.

طي حكمي در تاريخ 97/09/03دکترندا خليلي آزاد  به عنوان " سرپرست اداره درمان بيماريهاي معاونت درمان "   منصوب شد

طي حكمي در تاريخ 97/09/03دکترمنصور آقا هادي به عنوان " سرپرست واحد امور پزشكان "   منصوب شد 

طي حكمي در تاريخ 97/8/22 دکترامير سوار دشتكي به مدت دو سال به عنوان " رئيس برج پژوهشي محمدرسول الله(ص)"   منصوب شد 

 به موجب حکمی درتاریخ 97/08/20 دکتر" الهام نصيري " به عنوانسرپرست مديريت توسعه آموزش بين الملل،معاونت بين الملل  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/20 دکتر" محمد جواد خشنود  " به عنوانمعاون غذا و دارو دانشگاه  " منصوب شد.

*  به موجب حکمی درتاریخ 97/08/20 دکتر " عباس رضائيان زاده " به عنوان "مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات معاونت تحقيقات وفناوري دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/06 دکتر " سيد حميدرضا هدايتي " به عنوان "مدير امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/25 دکتر "مصطفي ابراهيمي " به عنوان "رئيس گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير معاونت بهداشتي دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/25 دکتر "يونس قاسمي " به عنوان "معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه " منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/07/10 دکتر " مهرداد شریفی  " به عنوانمعاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه   " منصوب شد
 

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/07دکتر  " مهدي خسروي  " به عنوان "مشاور و جانشین سرپرست معاونت غذا و داروي دانشگاه با تفويض كليه اختيارات ایشان " منصوب شد

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/07دکتر  "سيد معصوم معصوم پور  " به عنوان "مشاور و جانشين معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه " منصوب شد.
 

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/04 دکتر  "محمد رضا كريمي " به عنوان "سرپرست معاونت فني معاونت بهداشت   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/05/23دکتر "داود حدادي " به عنوان "رئيس اداره درمان بيماريها و مسئول امور پزشكان معاونت درمان  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/05/23دکتر " فرشاد فلاحتي " به عنوان " مدير امور بيماريها و مراكز تشخيصي و درماني معاونت درمان " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/24 دكتر " اميد فاضل زاده   " به عنوان " مسئول پيگيري پروژه هاي hospice و همياران سلامت" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/23 دكتر " حيدر صفر پور" به عنوان "سرپرست مديريت آموزش و ارتقاي سلامت " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/17 مهندس "اميد زره پوش " به عنوان "رئيس امور اداري حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه " منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/04/17 دکتر "محمد جواد لوليا " به عنوان " مدير شبكه و ارتقا سلامت در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه " منصوب شد

به موجب حکمی درتاریخ 97/04/17 خانم "معصومه صفاري " به عنوان "مدير سلامت جمعيت، خانواده و مدارس حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه " منصوب شد

* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/10 دکتر " سيد محمد علي موسوي" به عنوان " بازرس طرح تحول نظام سلامت " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/09دكتر " اسماعيل سلطاني" به عنوان "سرپرست مركز طبي دانشجويان معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه " منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/31  دكتر "جعفر مومن باالله" به عنوان "  "سرپرست گروه آموزش حشره شناسي   منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/31  دكتر "علي توكلي " به عنوان "  "مشاور معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه   منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/30 آقای "  محمد حسين خادميان " به عنوان " مشاور امور مالي و بودجه معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه "  منصوب شد 
 

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/26 دکتر "  عاطفه ثقه الاسلام" به عنوان " مشاور معاونت آموزشي دانشگاه و جانشين ایشان"  منصوب شد 
 

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/26 دکتر "  مجيدرضا فرخي" به عنوان " مدير امور هيأت علمي معاونت آموزشي دانشگاه"  منصوب شد 
 

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/26 دکتر "  امير آزادي" به عنوان " رئيس اداره استعدادها و عملكردهاي درخشان معاونت آموزشي دانشگاه "  منصوب شد 
 

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/26 دکتر "  سيدحسن سراج  " به عنوان " دبير شوراي نيازسنجي هيأت علمي معاونت آموزشي دانشگاه "  منصوب شد 
 

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/26 دکتر " زهرا كشتكاران  " به عنوان "  نماينده تام الاختيار معاونت آموزشي دانشگاه در امور دانشكده هاي اقماري "  منصوب شد
 

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/21 دکتر امير خشتي    " به عنوان "  مشاور عالي معاونت درمان  "  منصوب شد
                                  

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/12 دکتر "  محسن داوودي  " به عنوان "  سرپرست  مديربت  تربيت بدني دانشگاه "  منصوب شد

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/05 دکتر مهرداد شريفي " به عنوان سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه  منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/03/02  " دكتر حسین نيك نهاد  " به عنوان معاون غذا و دارو دانشگاه  ابقاء شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/02/19 دکتر " فرهاد شفيعي " به عنوان  مدير طب سنتي و مكمل معاونت درمان منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/02/19 آقاي " مهدي ثامني " به عنوان  مسئول واحد ارزشيابي عملكرد كاركنان  منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/02/19 خانم سميه شفيعي " به عنوان   مسئول واحد نقل و انتقالات دانشگاه  منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/02/16 دکترعباس جباریان" به عنوان   سرپرست اداره ارزيابي و صدور پروانه ها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز  منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/02/11 آقای  " رحيم معصومي به عنوان  سرپرست اداره رفاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز  منصوب شد.

به موجب حکمی  در تاریخ 97/01/14 دکتر " علي اكبر فرخ روز " به عنوان بازرس ویژه معاونت د رمان دانشگاه منصوب شد.

 به موجب حکمی  در تاریخ 96/12/21  دکتر "محمد رضا ذاكري" به عنوان سرپرست معاونت فني معاونت بهداشت دانشگاه، منصوب شد.

به موجب حکمی  در تاریخ 96/12/21  دکتر "مهرداد شریفی" به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع  دانشگاه، منصوب شد.

به موجب حکمی در  تاریخ 96/12/15،  دكتر سیروس وجدانیان " به عنوان سرپرست معاونت اجرائي معاونت بهداشتي" منصوب شد.

 


* به موجب حکمی در تاريخ 96/11/14 دکتر  مهدي خوش نويس زاده به عنوان " مدير آزمايشگاه كنترل غذا و دارو "  منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/11/10 دکتر محمد جواد مرادیان به عنوانسرپرست مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي "  منصوب شد.

* به موجب حکمی در تاريخ 96/11/9 دكتر کوروش افشین پور به عنوان "عضو شورايعالي دندانپزشكي دانشگاه  " منصوب شد.


*
 به موجب حکمی در تاريخ 96/11/7 دکتر فرشاد فلاحتی به عنواندبير ستاد تسهيلات نوروزي سال 1397 معاونت درمان "  منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/11/1 دکتر كوروش افشين پور به عنوان " رئيس اداره امور دندانپزشكي"  منصوب شد.

به موجب حکمی در تاريخ 96/10/25 بيژن فاضل جهرمي به عنوان "مسئول دبيرخانه طرح تحول نظام سلامت" منصوب شد.

به موجب حکمی در تاريخ 96/10/25  دكتر امينه دادور بعنوان "سرپرست مركز پايش مراقبتهاي درماني" منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/25 دكتر فرشاد فلاحتي به عنوان "سرپرست اداره درمان بيماري هاي معاونت درمانمنصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/5  دكتر سيد محمد حسيني بعنوان "سرپرست اداره نظارت و ارزشيابي"  منصوب شد.
 


به موجب حکمی در تاريخ 96/9/27  دكتر عليرضا منصوري به عنوان "سرپرست اداره هماهنگي امور بيمه، تعرفه و استاندارد معاونت درمان"  منصوب شد.
 


به موجب حکمی در تاريخ 96/9/27 آقاي بيژن فاضل جهرمي به عنوان " مشاور عالي معاونت درمان منصوب شد.
 


به موجب حکمی در تاريخ 30/7/96 دکتر رامین نیکنام به عنـوان  "مدير امور پژوهشي و ارزشيابي تحقيقات معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه" منصوب شد.
 


به موجب حکمی در تاريخ 25/7/96 دکتر منصور مسجدی به عنـوان  "رییس مركز CPCR معاونت درمان" منصوب شد.


طی حکمی در تاریخ 2/7/96 خانم پروین غیاثی  به عنوان "سرپرست اداره اعتباربخشي امور درمان  " منصوب گردید.
 


به موجب حکمی در تاريخ 1/7/96  آقای مسعود مفتاحی به عنـوان  "رییس دفتر معاونت درمان" منصوب شد.
 


به موجب حکمی در تاريخ 30/3/96  دکتر علی اکبر زندی به عنـوان  "مسؤول واحد HSR  معاونت درمان" منصوب شد.

 

به موجب حکمی در تاريخ 8/3/96  دکتر کورش افشین پور به عنـوان  "سرپرست اداره نظارت بر امور دندانپزشکی" منصوب شد.

 

به موجب حکمی در تاريخ 23/2/96  دکتر فرهاد شفیعی به عنـوان  "سرپرست مديريت طب سنتي و مكمل معاونت درمان" منصوب شد.


طی حکمی در تاریخ 5/11/95  خانم ثریا شفیعی به عنوان "رییس اداره مامایی معاونت درمان " منصوب گردید.

 


طی حکمی در تاریخ 11/10/95  دکتر فریبا مرادی اردکانی به عنوان "سرپرست اداره پزشکان معاونت درمان" منصوب گردید.


طی حکمی در تاریخ 4/10/95  آقای مهدی ثامنی به عنوان "سرپرست نقل و انتقالات" منصوب گردید.


طی حکمی در تاریخ 17/7/95  خانم سمیه شفیعی به عنوان "سرپرست واحد ارزشيابي عملكرد کارکنان" منصوب گردید.

 


به موجب حکمی در تاريخ 19/7/95  دکتر سعید قاضی پور به عنـوان  "سرپرست اداره شورای پزشکی" منصوب شد.


طی حکمی در تاریخ 13/7/95 دكتر کشاورزی، دكتر ایزدی، دکتر هاشمی اصل، دکتر خلیلی آزاد، دکتر منصوری، خانم ظریف کار فرد، و خانم عباسیان به عنوان "عضو  کمیته ایمنی بیمار " منصوب شدند.


طی حکمی در تاریخ 12/7/95  دكتر عبدالخالق كشاورزي  به عنوان "قائم مقام معاونت درمان " منصوب گردید.

 

طی حکمی در تاریخ 6/7/95 دکتر محسن داودی به عنوان "رییس اداره رادیولوژی معاونت درمان " منصوب گردید.


 

طی حکمی در تاریخ 25/5/95 دکتر قاسم ایزدی  به عنوان "مدیر  نظارت ، اعتباربخشي و صدور پروانه ها  " منصوب گردید.

 

طی حکمی در تاریخ 24/3/95  دکتر حمیدرضا پارسا به عنوان "رئيس اداره سلامت نوزادان و كودكان معاونت درمان " منصوب گردید.

طی حکمی در تاریخ 22/3/95  دکتر باقر نسیمی به عنوان "مسئول راه اندازي و رئيس مجتمع درمانگاهي تخصصي و فوق تخصصي قطب الدين" منصوب گردید.

طی حکمی در تاریخ 19/3/95  خانم ثریا شفیعی به عنوان "سرپرست اداره مامایی معاونت درمان " منصوب گردید.


طی حکمی در تاریخ 18/2/95 دکتر محسن داودی به عنوان "سرپرست اداره رادیولوژی معاونت درمان " منصوب گردید.

 

طی حکمی در تاریخ 11/2/95  آقای بیژن فاضل جهرمی به عنوان "رئيس اداره اقتصاد درمان، استانداردها و فناوري سلامت " منصوب گردید.


 

طی حکمی در تاریخ 11/2/95  دکتر محمد رادفر به عنوان "رییس اداره امور پزشکان " منصوب گردید.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-28 16:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ