نشریات

آدرس الکترونیکی

 آسيب شناسي ايران

 http://www.ijp.iranpath.org/

مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

http://www.iranesthesia.org/

اپيدميولوژي ايران

irje.tums.ac.ir

مجله آموزش در علوم پزشكي

ijme.ir

مجله اخلاق و تاريخ پزشكي

 ijme.tums.ac.ir

 باروري و ناباروري

www.jri.ir/fa

مجله بيماريهاي کودکان ايران

ijp.tums.ac.ir

بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

 WWW.IICCOM.COM

بينا

 http://www.iraneyebank.org/

پژوهش پرستاري

http://www.ijnr.ir/

پايش

 http://www.payeshjournal.ir/

فصلنامه پژوهشی خون

http://www.bloodjournal.ir/

پژوهش در پزشکي

http://www.pejouhesh.com/

پایگاه مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://journals.tums.ac.ir/ 

تحقيقات علوم رفتاري

 http://www.journals.mui.ac.ir/

تنفس

http://www.tanaffosjournal.ir/

 مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران

http://www.iranoa.org/

مجله چشم پزشکي ايران

 http://www.irso.org/

حكيم

hakim.hbi.ir

حيات

hayat.tums.ac.ir

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

 diglib.tums.ac.ir/pub

 مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران

 tumj.tums.ac.ir

 مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 majalleh.tbzmed.ac.ir

مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

 http://www.jida.ir/

مجله پژوهشي دندانپزشكي

DRJ.MUI.AC.IR

مجله ديابت و ليپيد ايران

emrc.tums.ac.ir

دارویاب (سایت اطلاعات دارویی کشور)

http://www.darooyab.ir/

مجله زنان مامايي و نازايي ايران

www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/index

مجله طب نظامي

http://www.militarymedj.ir/

مجله علوم پايه پزشکي ايران

www.mums.ac.ir/basic_medical/fa/index

فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

http://www.iau-tmuj.ir/

 فيزيولوژي و فارماكولوژي

www.phypha.ir/ppj/

مجله فيزيک پزشکي ايران

 www.mums.ac.ir/physic_journal/fa/index

 كومش

http://www.koomeshjournal.ir/

گياهان دارويي

WWW.IMP.AC.IR

 ليزر پزشكي

http://www.icml.ir/

يافته

http://www.lums.ac.ir/

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-4 8:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ